Køn, Profession og Tradition

  Project Details

  Description

  Projektet sigter mod at afdække diskurser om køn og ledelse i den finansielle sektor og deres betydning for kvinder og mænds karrierevalg og -muligheder
  StatusFinished
  Effective start/end date01/10/201022/06/2015

  Collaborative partners

  • Nykredit (Project partner)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.