Project Details

Description

Formålet med samarbejdet mellem AAU og UCL er, at AAU bidrager med aktiviteter til forskningsbasserede kapacitetsopbygning vedrørende uddannelse og forskning i byggeriets udvikling særligt med fokus på digitalisering, bæredygtighed og klima relateret til alle byggeriets processer. Samarbejdet vil være orienteret mod to indsatsområder, som tilsammen kan bidrage til en sammenhængende kapacitetsopbygning. Det ene indsatsområde er relateret til afdelingens eksisterende og kommende udviklings- og forskningsprojekter med fokus på erfaringsopsamling, vidensproduktion og vidensformidling. Det andet indsatsområde er relateret til afdelingens uddannelsesaktiviteter med fokus på læring og kompetenceopbygning hos undervisere og studerende. Dette indsatsområde handler om uddannelsernes udvikling relateret til byggeriets udfordringer (med input fra indsatsområde 1) såvel som opbygning af et underviserkollegie, der kan udvikle og omsætte forskningsbaseret viden i uddannelsen. Samlet set er formålet derfor at bidrage til opbygningen af et fagmiljø, der kan imødekomme både byggeriets krav og uddannelsespolitiske krav.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202131/12/2022

Collaborative partners

  • UCL University College Lillebaelt

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.