Project Details

Description

Formålet med projektet, er at udarbejde et danske referenceår med nedbør til anvendelse i hygrotermiske simuleringer (fugtsimuleringer). Fugtsimuleringer anvendes til at undersøge varme- og fugtforhold i bygningskonstruktioner, for at vurdere konstruktioners holdbarhed ift. fx skimmelsvampevækst. En af de væsentligste randbetingelser i simuleringer er udeklimaet, hvor især regn har en stor betydning for konstruktionernes ydeevne.

Projektet har 5 arbejdspakker
1. Litteraturstudie; 2. Klimadata; 3. Udarbejdelse af referenceår; 4. Simulering med klimadata; 5. Formidling.

Projektet er støttet af Danielsens Fond.
Short titleWUFI klimadata
StatusActive
Effective start/end date01/11/202130/06/2022

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.