Kommunal retsanvenelse på området udsatte børn og unge

Project Details

Description

Servicelovens regulering af indsatsen overfor udsatte børn og unge skal sikre børn og unges rettigheder og retsbeskyttelse. Hvorfor kan den retlige regulering ikke altid sikre dette og hvilke barrierer modvirker korrekt retsanvendelse?

Projektbeskrivelse:
Reguleringen af området har gennem de seneste 15-20 år været præget af talrige lovændringer og reformer. Formålet har typisk været at højne retssikkerheden, herunder at sikre børns retsbeskyttelse samt at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen og dermed optimere indsatsen overfor de udsatte børn og unge. Gentagne undersøgelser og praksis fra bl.a. Ankestyrelsen og Ombudsmanden har imidlertid vist, at der er betydelige fejl og mangler i den kommunale sagsbehandling. Senest har Rigsrevisionen i august 2016 udtalt skarp kritik af indsatsen på både ministerielt og kommunalt niveau, hvor det efter 10 års indsats ikke kan dokumenteres, at kommunernes sagsbehandling er blevet bedre, eller at indsatsen har haft den tilsigtede effekt. Der er således et påtrængende behov for forskning dels i det efterhånden ganske komplicerede retsgrundlag dels i selve anvendelsen af regelgrundlaget, herunder identifikation af årsager til ulovlig praksis.
Forskningsprojektet vil tage udgangspunkt i følgende tre forskningsspørgsmål: A) Hvorfor efterleves reglerne ikke i praksis? B) Er der indlejrede hindringer i den nuværende reguleringsform? og C) Kan der på baggrund af A) og B) genereres en dækkende oversigt over områdets problemer og hermed skabes øget erkendelse af faldgruberne i arbejdet, der kan bidrage til at oplyse behovet for nye lovgivningsinitiativer samt understøtte metodeudviklingen på området?
Med udgangspunkt i et pilotprojekt gennemføres et delprojekt med fokus på socialrådgiveren som retsanvender og et delprojekt med retsdogmatiske analyser af retsstillingen for udsatte børn og unge på en række vigtige områder. I den sidste del af projektforløbet vil der blive gennemført et projekt med fokus på børn som rettighedshavere i sociale sager. Endelig vil et delprojekt sideløbende og i samarbejde med de øvrige projekter anskue genstandsfeltet ud fra henholdsvis et retspolitisk og et metodeudviklingsperspektiv.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201731/08/2020