Kortlægning af køn, uddannelse og befolkningsstrømme

  Project Details

  Description

  Nordisk Ministerråd har i samarbejde med det danske Ministerium for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold iværksat en tværnordisk kortlægning af udfordringer samt eksempler på best practice knyttet til problemstillinger omkring køn, uddannelse og befolkningsstrømme.

  Baggrunden for kortlægningen skyldes et ønske om at belyse de særlige udfordringer, som yderområderne i Norden står overfor, med bl.a. ændrede levevilkår, dalende vækst, nedgang i antallet af arbejdspladser (især hvad angår de traditionelle mandefag), centralisering af uddannelsesinstitutioner, affolkning samt faldende børnetal.

  Kortlægningen skal afdække udviklingstendenser i Nordens yderområder og præsentere eksempler på eksisterende forskning fra hvert enkelt af de nordiske lande. Kortlægningen har et særligt fokus på betydningen af køn i forhold til skitserede udfordringer og udviklingstendenser.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/12/201401/10/2015

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.