Lavenergibygninger og indlejret energi i bæredygtighedsperspektiv: ny viden & værktøjer for rådgivere og bygherrer

Project Details

Description

Materialernes indlejrede energi er nu af samme størrelsesorden som driftsenergien for energirenoveringer og nybyggeri. Projektet skaber lettilgængelige redskaber til vurderingen af indlejret energi, så rådgivere og bygherrer kan træffe energirigtige beslutninger tidligt i designprocessen, og dermed reducerer både indlejret energi og driftsenergi i et bæredygtighedsperspektiv.
Short titleLCA i tidlig design
StatusFinished
Effective start/end date01/05/201731/12/2018

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.