Lavenergibygninger og indlejret energi i bæredygtighedsperspektiv: ny viden & værktøjer for rådgivere og bygherrer

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Engineering

Keyphrases