Project Details

Description

Formålet med dette projekt er at beskrive nærmiljøet i opholdszonen for medarbejdere og dyr i de fire typer staldsystemer, der anvendes i produktionen af slagtesvin: opfedningsstald, klimastald, farestald og goldsostald. Nærmiljøet betragtes primært ud fra kriterier for lufthastighed, luftfugtighed, temperatur, stråling, CO2 koncentration, støvkoncentration og NH4 koncentration, dvs. de klimaparametre vi kan forvente medarbejdere og dyr reagerer på.
Der er taget udgangspunkt i staldmiljøer med diffus indsugning gennem hovedparten af loftsfladen, og der anvendes forskellige typer og dimensioner af varmekilder, nemlig statiske og mobile varmekilder. Den klimamæssige effekt af forskellige klimareguleringsvirkemidler undersøges ved simulering af fx overdækning, overbrusning, etc. Ved CFD simulering beregnes hvilke klimareguleringsvirkemidler, der er mest effektive i den givne situation, og resultaterne verificeres efterfølgende ved laboratorieforsøg i staldmiljøer. Der opbygges en model for den diffuse indblæsning som kan behandle den opblanding der finder sted imellem indblæst luft og rumluft.
StatusFinished
Effective start/end date02/01/200231/12/2006

Funding

  • <ingen navn>

Keywords

  • Diffuse ventilation : Livestock buildings : CFD prediction

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.