Project Details

Description

Gennem innovative projekter i 10 virksomheder skabes ledelsesværktøjer, der ruster ledere til nye ledelses-krav: (1) nærværende ledelse på distancen, dvs. på tværs af geografi og tidszoner, (2) ”ledelse ud af huset”, fx kundedrevet innovation, samskabelse og crowdsourcing, (3) talentfuld talentudvikling – også for andre end ledertalenter, (4) ledelse af digitalt indfødte og frie agenter, (5) dansk ledelse i en global økonomi, (6) nyt KPI: fra passion og purpose til performance.

Layman's description

Projekter efteruddanner ca. 50 ledere i dilemmaledelse.

Key findings

Projektets hovedaktiviteter er følgende:
- En kortlægning og kondensering af de væsentligste ledelsesdilemmaer/-paradokser i nyere, international ledelseslitteratur, hvorved projektet bliver evidensbaseret og får et fagligt forankringspunkt
- Udarbejdelse af en forskningsinspireret, men letlæselig og praktikervenlig hvidbog: ”Ledelsesdilemmaer – hvad kan vi lære af faglitteraturen?”
- En undersøgelse af, hvad der i de 10 case-virksomheder kendetegner god/typisk ledelsespraksis, og hvori ledelsesudfordringer/-dilemmaer består
- Konkrete, innovative udviklings-/interventionsforløb med strategisk forankret action learning i disse virk-somheder. Udviklingsprojekterne afprøver ny ledelsespraksis (især hvordan ledelsesdilemmaer tackles) og skaber dermed en platform for nye ledelsesprincipper (såkaldt ”great practice”).
- Videndeling/-spredning gennem workshops, konferencer, skriftlige og sociale medier mv. til andre virk-somheder og erhvervslivet generelt
- Udarbejdelse af praktiker-guide, dvs. katalog over konkrete værktøjer til håndtering af de afdækkede ledel-sesdilemmaer baseret på praksis i case-virksomhederne og action learning-forløbene
- Debatbog for reflekterende praktikere om nye ledelsesprincipper i en dansk, global økonomi.
Short titleLedelses-GPS
StatusFinished
Effective start/end date01/05/201731/10/2018

Collaborative partners

  • Copenhagen Business School (Project partner) (lead)
  • Network of Corporate Academies (Project partner)
  • Center for Human Resource Management (Project partner)
  • Institute of Entrepreneurship and Relationship Management (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.