Project Details

Description

Projektet overordnede formål er at undersøge, om mænds kønsidentitet har betydning for forekomsten af arbejdsulykker. Et væsentligt spørgsmål er at belyse forskellige former for maskulinitet og måder at være mand på. Er der et ’John Wayne-syndrom’ i dansk arbejdspladskultur? Hvordan spiller forestillinger om, hvad det vil sige at være ’rigtig’ mand og forventninger til maskulin adfærd ind på risici og sikkerhed på arbejdspladsen?I projektet indkredses, hvilke maskulinitetsformer, der virker positivt på en virksomheds sikkerhed, og hvilke former, der kan være en barriere mod større sikkerhed. Endvidere sættes der fokus på, om arbejdsmiljøfaktorer er med til at øge eller mindske betydningen af maskulin adfærd for forekomsten af arbejdsulykker.Projektet består af et hovedprojekt, som er en forløbsundersøgelse baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte i to udsatte mandedominerede brancher (med adjunkt Claus D. Hansen som hovedansvarlig) og et ph.d.-projekt, der er baseret på kvalitative metoder bestående af feltarbejde, observationer og interviews på udvalgte arbejdspladser (ph.d.stipendiat Morten Kyed er ansat på denne del).Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Aalborg Universitet (AAU) og Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet i Herning (AMK)Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden 2010-2013AcronymMARS
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201031/12/2012

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.