Medarbejderdreven Innovation i Sundheds- og Plejesektoren

Project Details

Description

MIPS tager afsæt i en antagelse om, at en designtilgang baseret på brugerorienterede metodikker kan adapteres til sundhedssektoren mhp. at stimulere problemformulering og idéudvikling blandt medarbejderne og føre til bæredygtige produkter, services og processer.

Projektet udføres i samabejde med Aalborg Sygehus og Idéklinikken på Aalborg Sygehus.
AcronymMIPS
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201001/09/2011

Keywords

  • Design
  • Innovation
  • userdriven

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.