Monstrologi

Project Details

Description

Udgivelse af forskningsantologi med en profilering af horror-genren til monstertypologier. Forankringen er i mediefagsforskergruppen.

Med udgangspunkt i monsterets ikonografi inden for primært film og tv, men også klassisk litteratur fra 1760’erne og fremad, foretages en registrering og analyse af monstertyper for at præcisere deres ikonologi. Målet med denne undersøgelse er at fastslå, hvorledes monsterets historiske fremtrædelsesform kan forklare rørelser i dets samfund og den ontologi, som monsteret repræsenterer. Resultatet af undersøgelsen sigter mod at blive en del af frygtens kulturhistorie med fokus på fiktion.

Der ligger et fortolkende imperativ i monsterbegrebet ud fra det faktum, at monstre ikke findes, og de dermed er tegn på noget andet end sig selv. De er symbolske størrelser, der kræver at blive forklaret.

Betegnelsen ”monstrologi” skal forstås etymologisk. Ordet monster kommer af latinsk moneo: at vise, at pege på, at advare, og suffixet -ologi kommer at græsk at tale. Således er forskningsprojektet netop en udsigelse og påvisning af, hvad monstre har betydet gennem tider, og især i nutiden.IN ENGLISH:

The starting point of the research project is the iconography of the monster primarily within TV and film, but also within classical literature from the 1760s and onward. The next step is registration and analysis of the precise iconology of monster types. The aim of the investigation is to establish how the historical manifestation forms can establish movements in its society and the ontology that the monster represents. The result of the investigation aims at being part of the cultural history of fear focusing on fiction.

There is an interpretative imperative in the concept of the monster based on the fact that monsters do not exist, and they therefore are signs of something other than themselves. They are symbols that demand explanation.

The designation “monstrology” must be understood etymologically. The word comes from Latin moneo, to show, to point at, to warn, and the suffix –ology from the Greek to speak. In this sense the research project is a demonstration of what monsters have meant through the times with special focus on the present.

StatusFinished
Effective start/end date18/06/201018/12/2011

Collaborative partners

  • University of Gothenburg (Project partner)
  • VUC Aalborg (Project partner)
  • Aarhus University (Project partner)
  • Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet (Project partner)