Music therapy for cancer patients in palliative home care and hospice care

  • Bonde, Lars Ole (Project Participant)
  • Høy Laursen, Lise (Project Participant)

Project Details

Description

Projektbeskrivelse:


Baggrund: (a) I udlandet er der gode erfaringer med at tilbyde musik- og eksistentiel terapi til hjemmeboende kræftpatienter i palliativ pleje (Munro 1984, Cadrin 2007), men det har aldrig været forsøgt i Danmark. Det ønskes nu afprøvet og dokumenteret i en dansk sammenhæng. (b) Der er i dag musikterapeuter ansat på 4 hospices, på baggrund af dokumentationsrapporter (Bode 2001; Jensen 2001). Musikterapi indgår i beskrivelsen af ”Det danske mønsterhospice”.

Formål: at undersøge på én smerteklinik/i palliativ hjemmepleje og min. to hospices, om og i givet fald hvordan musikterapi kan have en positiv indflydelse på døendes håb, eksistentielle konflikter, spirituelle problemer og livskvalitet (især stemningsleje)

Metode: Individuelle musikterapisessioner (med anvendelse af relevante receptive og/eller aktive metoder efter patientens behov og terapeutens skøn, men inden for rammerne af en aftalt protokol) tilbydes patienter på smerteklinikken (en ugentlig session a 60 min.) og to eller tre hospices (to ugentlige sessioner a 30 min.). Varigheden af forløbet (minimum) kan ikke standardiseres, men der opereres med et maximum på 4 måneder/16 sessioner). Musikterapien udføres af en uddannet musikterapeut med hospiceerfaring: Cand.mag i musikterapi Lise Høy Laursen, Hillerød.

Data: (1) Audiodokumentation (sessionerne optages med patienternes samtykke). (2) Interviews med 3-4 patienter på smerteklinikken, 6-8 patienter på hospice. (3) Interviews med udvalgt personale på smerteklinikken og de to hospices. (4) Spørgeskemaer/selvrapporteringsskemaer, bl.a. Wlodarczyks Spritual Wellbeing Questionnaire (Wlodarczyk 2003) og Ironson-Woods Spirituality/Religiousness Index (Ironson, Solomon et al. 2002). Til pt. fra Smerteklinikken anvendes HADS og evt. EORTC-QOL-CA.

Design: Der ønskes et crossover-design eller et ventelistekontrol-design, hvilket formentligt er muligt i den palliative hjemmepleje, men næppe på hospice, hvor der så må blive tale om en multiple case study.

Forløbet tilrettelægges sådan, at musikterapeuten arbejder eksplorativt i op til 2 måneder og i denne periode gennemfører nogle pilotforløb, hvor metoderne afprøves. Derefter følger 4-6 måneders dataindsamling (så længe midlerne rækker).

Analysemetoder: Audiooptagelserne analyseres kvalitativt af forskningslederen. Musikalske og verbale interaktionsformer analyseres, med særlig vægt på førstnævnte. Musikalsk billeddannelse i receptiv musikterapi analyseres på basis af Grounded Theory. Interviews analyseres ud fra hermeneutiske principper med henblik på at afdække patienters kerneoplevelser og personalets oplevelse af musikterapiens betydning. Spørgeskemaerne analyseres statistisk i et udviklingsperspektiv (pre-, post-, follow-up, hvor dette er muligt).

Organisatorisk: Smerteklinikken i Holbæk (v. overlæge Ole Bo Hansen), Hospice Sjælland i Roskilde (v. hospiceleder Lise-Lotte Andersen) og Arresødal Hospice i København (v. Hospiceleder Anne Dorthe Hansen) samt RehabiliteringsCenter Dallund er samarbejdspartnere i dette projekt, som altså bl.a. skal sammenligne musikterapiens muligheder inden for palliativområdet. Lektor, PhD Lars Ole Bonde fungerer som projektleder og primær forsker.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/200830/06/2011

Funding

  • <ingen navn>