Nye deltagelsesmønstrer og deltagelsesformer blandt unge der laver frivilligt socialt arbejde

  • Grubb, Ane (Project Participant)

Project Details

Description

Projektet undersøger, hvordan unge voksne (studerende) oplever og praktiserer frivillighed i en ny ikke-medlemsbaseret organisering af frivilligt socialt arbejde.

Et af målene med afhandlingen er at bidrage med en ny metodologisk tilgang til studiet af frivillighed i en konkret organisatorisk kontekst for dermed at udvide den metodologiske horisont for forskningen i frivillighed, der i dansk og nordisk sammenhæng overvejende er præget af survey- og interviewbaserede tilgange.

I forlængelse af denne bestræbelse, anvender jeg en blanding af såvel metodologiske tilgange som metoder, for at opnå en genstandssensitiv og nuanceret fortælling om de unges deltagelse. De anvendte metoder er dermed en sekventiel sammensat blanding af deltagende observation (virtuel såvel som fysisk) , enkeltinterviews og fokusgruppeinterviews.

Metodologisk trækker jeg på flere forskellige tilgange, der hver kan belyse væsentlige dimensioner af hvordan de unges praktiserer og tilskriver mening til frivilligheden i samspil med organisationens formelle og materielle rammer.
Med inspiration fra de amerikanske sociologer Nina Eliasoph og Paul Lichterman, trækker min undersøgelse på inspiration fra sociologiske neo-institutionalister og fra den dramaturgiske version af symbolsk interaktionisme repræsenteret ved Erving Goffman. Derudover inddrager jeg en særlig gren af fænomenologien, kaldet "material fænomenologi" af den danske sociolog Henning Bech. Sidstnævnte bidrager med et blik for stofligheden og den særlige væren i senmoderne livsrum, hvor frivilligheden udspiller sig.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201201/10/2015

Funding

  • Forskning i civilsamfund og frivillighed

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.