NYT LYD/MUSIKMILJØ I AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL PSYKIATRIEN: STØRRE LIVSKVALITET FOR PATIENTER OG PERSONALE I HVERDAGEN OG NEDBRINGELSE AF TVANG. ET TVÆRFAGLIGT, EKSPLORATIVT PILOTPROJEKT

Project Details

Description

BAGGRUND. I Musikterapiklinikkens regi er flere mindre pilotprojekter med individuel musik-lytning på hospitalets sengeafdelinger blevet gennemført 2011-13. Projekterne har dokumenteret, at det er praktisk muligt at give patienterne et musiktilbud (musiklyttepude + mp3-afspiller med specialtilrettelagte spillelister), og at patienter og personale oplever tilbuddet som en værdifuld tilføjelse til plejepersonalets palet af interventioner, ikke mindst ifm situationer, hvor der ofte anvendes tvang.
Bl.a. i forlængelse af disse resultater er der i indsatsen omhandlende nedbringelse af tvang i psykiatrien bevilget økonomisk støtte til forbedringer af fysiske forhold på de akutte afsnit. Til-tag som i 2015 skal forbedre lyd/musikmiljøet på to afdelinger (S5 og S6) vha 1) akustisk regulering af sengestuerne, 2) installation af specialdesignede musikanlæg med mulighed for afspilning af (a) specialtilrettelagte spillelister, (b) patienternes egen foretrukne musik.
Med baggrund i musikterapiklinikkens deltagelse og erfaring fra tidligere projekter og publikationer, samt psykiatriledelsens opfordring til at dokumentere effekten af de nye tiltag i form af forbedring af lydmiljø og akustik, kan Musikterapiklinikken tilbyde at bidrage med en undersø-gelse, som skitseres nedenfor. Projektetet beror på et tværfagligt samarbejde mellem psykiatri-ens personale (sygeplejersker, læger og musikterapeut) og musikterapiklinikken.
.

FORMÅL. Dette tværfaglige projekt fokuserer på spørgsmål 2. Det skal undersøges, om det specialdesignede musikanlæg og de specialdesignede spillelister på udvalgte patientstuer samt ”lydbrusere” på fællesarealerne kan bidrage til en forbedring af oplevet livskvalitet hos patien-terne og en oplevet forbedring af miljøet på afdelingen hos personalet.

FORSKNINGSSPØRGSMÅL. 1) Hvordan er karakteren, omfanget og intensiteten af musikforbruget hos de i projektet involverede patienter? 2) Hvordan oplever patienterne musiktilbuddet ift deres situation og behandlingsforløb? 3) Hvordan oplever personalet musiktilbuddets indflydelse på patienternes livskvalitet og på deres egen trivsel i hverdagen? 4) Kan musiktilbuddet bidrage til en reduktion af anvendelsen af PN-medicin og tvang på afdelingerne og til forbedring af patienternes søvnkvalitet?

METODE. Projektet anvender et mixed methods design. Forskningsspørgsmål 1) undersøges kvantitativt vha nyudviklet software, der automatisk registrerer patienternes brug af musiktil-buddet over tid (valg af musik, tidspunkt for og varighed af musiklytningen, den valgte volumen mm.) Den nye app. udvikles af SoundFocus, som står for den tekniske tilrettelæggelse af projektet. Spørgsmål 2) undersøges kvalitativt via interviews med patienterne. Disse tilrettelægges ifm udskrivelsessamtalerne ud fra en semi-struktureret interviewguide (udformet af prof. Lars Ole Bonde med udblik til eksisterende guides/skemaer fra somatikken v. overlæge Per Thorgaard) og gennemføres af udviklingssygeplejersken. Spørgsmål 3) undersøges kvalitativt via interviews med repræsentanter for plejepersonalet (læge, sygeplejersker, plejere). Disse gennemføres af prof. Lars Ole Bonde. Spørgsmål 4) besvares ud fra journalføring, om muligt med sammenligning af de patienter, der deltager i projektet og de der ikke deltager (afdelingspersonalet og udviklingssygeplejersken samarbejder om den praktiske udformning af dataindsamlingen).
De kvantitative data analyseres deskriptivt statistisk, de kvalitative gennem tematisk analyse, og resultaterne trianguleres (af LOB m.fl.).
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201430/06/2016