Project Details

Description

Idéen med dette projekt er at undersøge hvorledes transformere til offshore brug i havvindmølleparker kan specificeres ud fra en totalbetragtning af minimering af tab i transformeren set i forhold til størrelsen og vægten af transformeren. Samtidigt ønskes det at specificere en modulariseret løsning for transformeren der vil gøre integrationen af transformeren i substationen væsentligt nemmere og reducere leveringstiden.

Konkret vil dette bl.a. inkludere:

- Udvikling af en model til beregning og optimering af energitab i forhold til størrelse og vægt af hovedtransformeren.

- Udvikling af modulariserede designs for den komplette transformer og transformerkøler løsning

- Udvikling af standard footprints og interfaces for transformeren som vil give producenterne faste rammer for design af transformeren inden for hvilke optimeringen af designet kan foretages.

Resultatet forventes at være en optimeret beregningsmodel for transformere som vil gøre det muligt at fastlægge den optimale balance mellem energitab i transformeren i forhold til størrelse og vægt, hvormed det vil være muligt at øge effektiviteten af transformeren i forhold til nuværende transformerløsninger.

Yderligere vil det projektet levere et modulariseret design for transformere og transformerkølere, med standardiserede footprints og interfaces til øvrige systemer på substationen, der vil gøre produktionen af substationen væsentligt nemmere, hurtigere og mere stabil ift. tidsplan og økonomi. Et modulariseret design forventes at bidrage væsentligt til en reduktion af leveringstiden for substationen og dermed tiden til at parken kan begynde produktion.

Key findings

Modularization, Innovation, Energy
Short titleOTO
AcronymOTO
StatusFinished
Effective start/end date01/07/202131/12/2021

Collaborative partners

  • Semco Maritime A/S
  • Center for Product Customization ApS

Funding

  • Energy Cluster Denmark: DKK122,000.00

Keywords

  • Modularization, Innovation, Energy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.