Organisatorisk læring ved implementering af større IKT projekter. Evaluering af COSMIC EPJ-projektet på Sygehus Lillebælt

Project Details

Description

Der er tale om en evaluering, hvor hovedformålet er læring. Meningen er at udvikle en bedre forståelse af, hvordan man bedst muligt implementerer større IKT systemer.

Forskningsdesignet bygger på tre hovedelementer:
1. Udgangspunktet er teoribaseret evaluering, hvor interventionsteorierne bag selve beslutningen om at indføre det nye system og interventionsteorierne bag implementeringsstrategien og det uddannelsesprogram der anvendes afdækkes (interviews og dokumentanalyser) (Hansen & Vedung, 2010; Weiss, 2007).
2. Der gennemføres en procesevaluering, hvor implementeringsprocessens forløb og udfordringer afdækkes (interviews og dokumentanalyser)(Vedung, 1997).
3. Der gennemføres en før og eftermåling til slutbrugerne af programmet. Denne gennemføres primo januar og medio april 2015 med henblik på at få afdækket effekterne af undervisningen (web baseret survey undersøgelse til slutbrugere før og efter uddannelsesforløb).
StatusFinished
Effective start/end date15/12/201431/08/2015

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.