OrganoFinery: Bioraffinering af grøntafgrøder til proteinfoder, gødning og energi

Project Details

Description

Projektet udvikler en ny platform for økologisk vækst gennem et koncept for bioraffinering af grøntafgrøder til proteinfoder, gødning og energi. Projektet vil give løsninger på centrale, økologiske udfordringer: Forsyning med økologisk proteinfoder til de enmavede dyr, bedre og mere robuste sædskifter i områder med få kreaturer og bedre udnyttelse af næringsstofferne, højere udbytter og en stærkere klimaprofil. Forhold, der er vigtige for den økologiske produktionsforms troværdighed.
AcronymOrganoFinery
StatusFinished
Effective start/end date01/02/201430/06/2018

Collaborative partners

  • SEGES Innovation P/S (Project partner)
  • Aarhus University (Project partner)
  • University of Copenhagen (Project partner)
  • IFAU
  • AgroTech AS

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.