Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

  • Sansolios, Sanne (Project Participant)
  • Thomsen, Sofie Husby (Project Participant)
  • Mikkelsen, Bent Egberg (Project Participant)
  • Strand, Diana (Project Participant)
  • Mikkelsen, Mette Vang (Project Participant)
  • Skovbo Heuser, Dorte (Project Participant)
  • Sode Gregersen, Anne (Project Participant)
  • Storm Slumstrup, Camilla (Project Participant)
  • Werther, Michelle Nadia (Project Participant)
  • Pedersen, Dorthe (Project Participant)

Project Details

Description

Projekt PERISCOPE er et EU projekt gennemført i Italien, Polen og Danmark i perioden 2008-2010.
Formålet med projektet var at vurdere sundhedsstatus og -adfærd blandt børn i børnehavealderen (3-6 år) i de tre ovennævnte lande og at udvikle og teste interventioner i børnehaver, der kan være med til at fremme sund spisning, maddannelse og fysisk aktivitet.

Den danske del af Projekt PERISCOPE er gennemført af det danske PERISCOPE forskningsteam som er en del af MENU på Aalborg Universitet i København.

Videnskabelig assistent Sanne Sansolios har koordineret arbejdet og stået for det praktiske feltarbejde sammen med en række projektmedarbejdere. Projektledelse har været varetaget af professor Bent Egberg Mikkelsen.

Rapporter:

Mad i børnehaven. Når ernæring bliver en smagssag

Rapporten konkluderer at en sundhedsfremmende indsats, som har børns maddannelse som mål, må medtænke de barrierer for sundhedsadfærd, som præger børn og unges liv. Pædagogernes handlekompetence må af samme grund styrkes, så disse kan løfte opgaven og agere som ambassadører for børnenes sundhed.

Smagsworkshop for børnehavebørn - en genvej til maddannelse

Resultaterne fra smagsworkshoppen viste at de deltagende pædagoger efterfølgende observerede, at det pædagogiske personale hyppigere italesatte maden i frokostsituationen.
Derudover observerede de; at børnenes interesse for smagsindtryk steg, at de blev bedre til at sætte ord på smagsoplevelsen, samt at børnenes medbragte eftermiddagsfrugt blev mere varieret.
Skattejagten og madspillet "Sans for Sjov" viste, at samtale om smag ikke behøver at være en stillesiddende aktivitet, men at fysisk aktivitet med fordel kunne inddrages.

Periscope Interventionsresultater

Resultaterne viste at frugt & grønt en til flere gange om ugen indtaget i hjemmet steg samlet med 6,6 % i interventions- og kontrolbørnehaverne. Derudover viste at børns første prioritet var katagorien brød, pasta og ris (indenfor denne katagori, var prioritetsrangordnen som beskrevet) og dernæst katagorien frugt. Derudover viste resultaterne at børns indtag af bælgfrugter steg i de to interventionsbørnehaver med henholdsvis 6 og 12 %.

Madinterventions resultater

Der blev gennemført en 5dags-baseline undersøgelse i fire interventionsbørnehaver dels for at undersøge om menuen levede op til de officielle anbefalinger og om børnene spiste de mængder der ligeledes er anbefalet, og dels for at få et indblik i børnenes valg og fravalg. Børnenes mad indtag og spild blev registreret gennem alle 4 uger og resultaterne for baseline undersøgelsen blev grundlaget for interventionskomponenterne.
Interventionen blev foretaget i to interventionsbørnehaver og som i baseline undersøgelsen blev børnenes mad indtag og spild registreret. Denne rapport indeholder udregninger fra både baseline undersøgelsen og fra interventionen.

Metode

Protokol for observationer og interview i institutioner
Denne metode har til formål at undersøge de centrale sociale og (mad)kulturelle perspektiver på mad og måltider. Undersøgelsen havde rent empirisk fokus på pædagogerne. Der blev foretaget interviews af to pædagoger, samt en pædagogstuderende. Derudover blev der videoobserveret to frokost måltidssituationer. Metoderne interview (af pædagoger) og observationer (af pædagoger og børn) blev valgt, idet disse supplerede hinanden og tilsammen bidragede til at give et mere nuanceret indtryk af undersøgelsens temaer, end hvis metoderne havde stået alene.
Interviewene med pædagoger samt observationer af frokostmåltidet gav indsigt i pædagogernes syn på mad og måltider, den pædagogiske praksis omkring frokostmåltidet, samt hvordan de oplevede deres rolle i forhold til frokostmåltidet. Yderligere ønskedes et indblik i evt. ressourcer og/eller barrierer, for at mad og måltider integreres på en meningsfuld måde, som støtter børnenes maddannelse. Mens interviewene gav et indblik i fx de enkelte respondenters (pædagoger) faglige selvforståelse, gav observationer et billede af deres reelle adfærd, som var uafhængig af mundtlige beretninger.

Protokol for smagsworkshop i insititutioner

Metoden havde til formål dels at hjælpe børnene til at lære deres sanser og smag at kende og derigennem at støtte deres udvikling af madmod, samt at træne deres evner til at udtrykke sig verbalt ikke kun om mad, men også smag og derudover give det pædagogiske personale de nødvendige færdigheder for at kunne tilpasse og implementere sansetræning i institutionens læreplan.
Udformningen af workshoppen foregik gennem pilottest i samarbejde med pædagogisk personale ud fra et ressourcemæssigt synspunkt, samt børnenes udviklingsmæssige niveauer.

AcronymPERISCOPE
StatusFinished
Effective start/end date01/05/200801/01/2010