Project Details

Key findings

Denne afrapportering bygger på en undersøgelse af det udbytte eller impact, som værtsorganisationer har haft af at samarbejde med projektgrupper fra uddannelserne Kommunikation og Digitale Medier og Kandidatuddannelsen i Kommunikation, begge på Aalborg Universitet i København. På baggrund projektarbejdet på 6.-8- semester i perioden forår 2015 til forår 2017 er udbyttet hos i alt syv værtsorganisationer blevet undersøgt. Undersøgelsen understreger betydningen af en formalisering af de udbytteafklarende processer, samt af de studerendes afrapportering til værtsorganisationen. Dette skyldes, at en uformel eller vag forventningsafklaring syntes at begrænse impact-potentialet, samt at en uhensigtsmæssig eller begrænsende afrapportering lægger en dæmper på værtsorganisationens efterfølgende impact-realisering. Endeligt anbefales det, at den videre dataindsamling systematiseres og institutionaliseres fra universitetets side.
StatusFinished
Effective start/end date15/10/201621/06/2021

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.