Reforming the Socialdemocratic Welfare State

    Project Details

    Description

    Velfærdsstatsforskningen fremhæver ofte to karakteristika ved moderne velfærdsstatsudviklinger. For det første menes reformprocesser at forløbe i overensstemmelse med policy-spor etableret på et tidligere tidspunkt i historien, hvilket betyder, at vi for det andet kun ser få tegn på konvergens som resultatet af velfærdsstatsreformer. Fælles udfordringer afføder varierede svar og selv sammenligninger af skandinaviske velfærdsstater, der ofte fremhæves som homogene, ventes at demonstrere fastholdelse af interne variationer. Radikale reformer kan meget vel være sjældne og konvergenstesen har afgjort været trængt i baggrunden i ca. 20 år, men ikke desto mindre er der indikationer på, at reformprocesserne i to skandinaviske velfærdsstater, Sverige og Danmark, siden slutningen af 1980?erne, har medført mindre variation i centrale velfærdsprogrammer som arbejdsmarkedspolitikken og uddannelsespolitikken. Dette projekt stiller følgelig to spørgsmål: 1. For det første; hvad forklarer de forholdsvis ekstensive forandringer på centrale arenaer i to socialdemokratiske eller universelle velfærdsstater? 2. For det andet; hvorfor blev to policy-arenaer, som i generationer var karakteriseret ved dybe forskelle, mere ens i perioden mellem 1988 og 1998? Teoretisk anlægges et aktør-centreret institutionelt approach. Konkret appliceres teorier om ?punctuated equil-libriums? og policy-diffusion. Udover at øge vores viden om velfærdsstatsreformers baggrund og formål, forventes projektet derfor at bidrage yderligere til vores teoreti-ske viden om, hvordan politiske institutioner forandres, hvornår de forandres og ikke mindst, hvad der determinerer indholdet af forandringerne. Ph.d.-projekt (Michael Baggesen Klitgaard)
    StatusFinished
    Effective start/end date01/09/200001/10/2004