Project Details

Description

Projektet omhandler studerendes udvikling af generiske kompetencer i problem-baseret læring (PBL). Generiske kompetencer kan groft omtales som de kompetencer, der kan anvendes på tværs af disciplinære grænser, og er altså i høj grad karakteriseret som ikke-disciplinære.
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201930/06/2022

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.