Project Details

Description

Projektet undersøger ressourceforbrug og deraf følgende klimapåvirkning i udførelsesfasen og procedurer til registrering og håndtering af ressourcedata. Det forventes, at en bedre viden om ressourcestrømme kan blive til et styringsinstrument for en effektivisering til gavn for klimaet og omkostninger, når spild af energi og materialer reduceres.
Projektet er baseret på et tæt samarbejde med de udførende virksomheder og øvrige leverandører i byggeriets værdikæde. Grundlaget er en case-baseret kortlægning af nuværende ressourceforbruget, arbejdsprocesser og dokumentationsprocedurer. Derudover observeres der eksisterende og nye metoder til udvikling af mere effektive procedurer.
Resultaterne skal primært komme byggebranchen til gode ved at styrke kompetencer i at arbejde med CO2- og klimamål og spare på ressourcer og økonomi.
Samtidig undersøges muligheden for at etablere byggefasen som del af livscyklusvurdering (LCA), som er den metode, der anvendes til at eftervise overholdelse af de kommende CO2-krav i bygningsreglementet fra 2023.
Projektet udføres af BUILD for Bolig- og Planstyrelsen.

Kontakt: Forsker Kai Kanafani, mail kak@build.aau.dk, telefon 93562406
StatusActive
Effective start/end date27/04/202131/12/2024

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.