Project Details

Description

Kartoffelskimmel er stadig den største udfordring for Dansk Kartoffelproduktion. Evnen til effektiv kontrol af sygdommen med pesticider er dalende fordi sygdommen udvikler sig og fordi bekæmpelsesmidler reguleres i stigende grad pga. uacceptabel miljøpåvirkning. Det er derfor vigtigere end nogensinde, at nye sorter medøget resistens og med kraftigt øget holdbarhed af resistens, fremavles. Næsten alle sorter på markedet har skim-melresistens baseret på et enkelt resistensgen. Desværre overkommes resistensen i sådanne sorter hurtigt og det er derfor nødvendigt at pyramidisere flere resistensgener i den samme sort for at øge holdbarheden. Pga. kartoflens tetraploide genetik og fravær af hybridforædlingssystemer er dette meget tidskrævende igennem klassisk forædling. Det er til gengæld muligt i løbet af få år vha. af cisgenese, hvor resistensgener fra flere resistente kartofler samles i en enkelt sort vha. molekylære metoder. Det vides, at netop pyramidisering af resistensgener giver en meget stærkere og ikke mindst vedvarende resistens, som ikke umiddelbart kan over-kommes af skimmelpopulationen. Indtil nu, har metoden dog tiltrukket sig begrænset interesse, da sådanne afgrøder i dag betragtes som GMO.
Men i øjeblikket revurderes lovgivningen om anvendelsen af molekylære planteforædlingsmetoder i EU, herun-der ikke kun fremtidig regulering af genome editing, men også anvendelsen af cisgenese. Set i lyset af den nuværende debat er det rimeligt at antage, at en lempelse er på vej. Givet de åbentlyst store miljømæssige og kommercielle gevinster i sådanne højtydende, vedvarende skimmelresistente sorter vil kunne bibringe, er det rettidig omhu, at påbegynde udviklingen af konkrete sorter attraktive for danske kartoffelindustri gennem cis-genese. Når en deregulering af molekylære planteforædlingsmetoder bliver vedtaget vil den danske kartoffel-produktion dermed stå stærkt på det globale marked – ikke mindst på den, for Danmark, vigtige stivelsespro-duktion.
I dette projekt vil vi frembringe cisgenetiske varianter af sorten cv. Ydun, samt to forædlingskloner hos Danespo A/S, med henblik på i) at restituere resistensen hos en eksisterende attraktiv stivelseskartoffel, samt ii) facilitere anvendelsen af pyramidiserede R-gener i forædlingsarbejdet hos Danespo. Herefter vil vi evaluere og lave demonstrationsforsøg med de fremkomne linjer med henblik på at demonstrere den øgede resistens i praksis, men også for at påvirke debatten ang. forbrugeraccept af cisgenetiske kartofler. Vi vurderer, at reelle eksiste-rende planter, hvor potentialet direkte demonstreres vil have mere gennemslagskraft i debatten en teoretiske overvejelser over potentialet.
Projektet forventes at løbe i 5 år og denne ansøgning dækker 1. år, hvor hovedfokus er frembringelse af en række cisgene skimmelresistente kartoffellinjer.
Short titlecisgenese
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202331/12/2023

Collaborative partners

  • Danespo

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 2 - Zero Hunger
  • SDG 12 - Responsible Consumption and Production
  • SDG 15 - Life on Land