Project Details

Layman's description

Socialt arbejde herunder socialt myndighedsarbejde står i disse år over for en øget automatisering igennem digitalisering, robotter, algoritmer og machine learning. Dette er en tendens vi ikke kun ser i Danmark men og-så internationalt fx i USA og England. Der er imidlertid forskel på, hvordan automatisering anskues og gribes an i forskellige lande herunder hvilke formål, forventninger, viden, indsigt og kritisk refleksion, der indgår i ud-viklingen af automatiserede løsninger. Her er det afgørende hvilke betingelser for velfærd, der findes i et givet land, samt hvilke ambitioner der er med hensyn til at fremme faglig kvalitet i socialt arbejde og service til og velfærd for borgerne. I Danmark knyttes digitaliserings- og automatiseringsambitioner til forventninger om me-re effektiv og bedre service til borgerne, samt bedre udnyttelse af ressourcer til velfærd i fremtiden.

ROSAs formål er at opnå viden om socialt arbejdes teknologiske udvikling og at bidrage til en bæredygtig udvikling i samspillet mellem samfundets velfærdsinstitutioner og borgere herunder især socialt udsatte borge-re.

Mere konkret har projektet til formål at udvikle viden om følgende:

• Hvad er formålet med og forventningerne til øget automatisering i socialt arbejde?
• Hvilke typer robotter findes, og hvilke er under udvikling?
• Hvilke processer i socialt arbejde automatiseres og hvilke automatiseres ikke, og hvorfor?
• Hvilken viden bygger robotter og algoritmer på, og hvilke viden skaber de?
• Hvordan tager fagpersoner imod robotter, og hvordan inddrages deres viden?
• Hvad sker der i ’mødet’ mellem robotter og fagpersoner, og hvordan anvendes robotter i praksis?
• Fører anvendelsen af robotter til nye indsigter, refleksioner, udfordringer, udviklingsmuligheder og for-andringer mht. viden, kompetencer og ansvar i det sociale arbejde?
• Forandres og forbedres kvaliteten i det sociale arbejde fx med hensyn til viden, gennemsigtighed og samarbejdet med borgerne?
• Hvilke problemstillinger og udfordringer er det iht. ovenstående punkter vigtigt at være opmærksom på og kritisk reflektere over i udviklingen og anvendelsen af robotter og algoritmer i det sociale arbej-de?

I ROSA kan der gennemføres forskellige delprojekter i form af mindre studier i tæt samarbejde med de aktø-rer, der udvikler og anvender digitale løsninger med henblik på automatisering. Der gennemføres fx i 2019-2021 et casestudie i samarbejde med Borgercenter Børn- og Unge, Københavns Kommune, hvor der er fokus på ovenstående spørgsmål. Casestudiet involverer aktører, der indgår i beslutnings- og udviklingsprocesser fx ledere, strategiske konsulenter inden for digitalisering og velfærdsteknologi, IT-udviklere herunder programmø-rer samt naturligvis de socialrådgivere, der som slutbrugere deltager i udviklingen og anvendelsen af robotter og systemer baseret på algoritmer og machine learning. Flere sådanne delstudier kan sættes i gang således at projektet udvides til at omfatte fx velfærdsteknologier og borgeres oplevelse af og anvendelse af disse.

Kontaktinfo:
Adjunkt i socialt arbejde, Andreas Møller Jørgensen, anmj@socsci.aau,dk
Professor i socialt arbejde, Maria Appel Nissen, maan@socsci.aau.dk
Institut for sociologi og socialt arbejde, Aalborg Universitet, Forskningsgruppen Shaping Concepts, Practice and Advances in Social Work (SCOPAS) www.scopas.aau.dk
Short titleROSA
AcronymROSA
StatusActive
Effective start/end date01/06/2019 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.