SAP21: StudenterAktivering og Problembaseret Læring på Maskinmesterskolen København til sikring af 21. århundredes kompetencer

Project Details

Short titleSAP21
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201931/01/2020

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.