Sikring af væsentlige bevaringsværdier i lokalsamfundet: museumsarbejde mellem bevaring og formidling.

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

    Keyphrases

    Arts and Humanities