Project Details

Description

Det overordnede mål med projektet er at skabe et værktøj til den danske byggebranche, som muliggør udførelse af livscyklusvurdering (LCA) igennem hele designfasen. Projektet forbedrer muligheden for udførelse af LCA i tidlige faser og skaber et naturligt flow fra LCA i de tidlige designfaser til de mere detaljerede vurderinger i de senere designfaser. Projektet forventes at bygge en bro mellem målgrupperne (arkitekter, rådgivere og entreprenører), idet det forventes at modulet for de tidlige designfaser åbner dørene for arkitekternes anvendelse af LCA.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/201730/04/2018

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.