Improvement of social housing estates - an evaluation

Project Details

Description

Projektets formål er at evaluere de indsatser og fornyelser, der vil ske i en lang række almene boligområder indtil 2007 som følge af omprioriteringsloven fra 2000. Evalueringen skal belyse virkningerne af de forskellige indsatstyper, der iværksættes som følge af omprioriteringsloven. Der lægges vægt på at belyse situationen i konkrete boligafdelinger før og efter de gennemførte indsatser, idet der vil blive fokuseret på sociale, økonomiske og organisatoriske virkninger samt ikke mindst på arkitektoniske resultater. Sigtet er at forbedre beslutningsgrundlaget for kommende renoveringsstøtteordninger og indsatser. Evalueringen tilrettelægges, så den spiller tæt sammen med en undersøgelse af udviklingen i beboertilfredshed i de berørte boligområder, som Socialforskningsinstituttet (SFI) gennemfører sideløbende.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/200331/12/2009

Funding

  • <ingen navn>

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.