Sygehusorganisation og –ledelse / Hospital organiza-tion and -management

 • Nielsen, Lise-line Maltha (Project Participant)
 • Jespersen, Peter Kragh (Project Participant)
 • Sognstrup, Hanne (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Projektet belyser, om og hvordan organisations- og ledelsesreformer, inspireret af den såkaldte New Public Management strategi, slår igennem i sygehusene. Der fokuseres konkret på tre udvalgte reformer: Kontraktstyring, kvalitetssikring og ændrede ledelses-former. Sigtet er at undersøge, hvilke forhold der er afgørende for, om reformerne overhovedet slår igennem, bliver ændret undervejs eller faktisk bliver en del af dagligdagen. Den grundlæggende antagelse er, at der potentielt er modstrid mellem de sundhedsfaglige rationaler, der præger virke-ligheden på de udførende niveauer, og de rationaler, der ligger bag New Public Management strategien. Det langsigtede mål med undersøgelsen er at bidrage til at udvikle den teoretiske forståelse af professionelle serviceorganisationer i en offentlig kontekst samt at opstille teoretisk og empirisk velbegrundede organisations- og ledelsesprincipper-/modeller, som rummer elementer af både sundhedsfaglig og økonomisk/administrativ logik. Projektet støttes af Nordjyllands Amt, Sundheds-ministeriet og Sygekassernes Helsefond. Projektet indgår i Forskningscenter for Organisation og Ledelse i Sygehuse (FLOS-centret) som er et murstensløst center med deltagelse af forskere fra AAU, Handelshøjskolen i København og Institut for Sundhedsvæsen (DSI). Se også FLOS hjemmeside: www.flos.cbs.dk Projektet er et komparativt casestudie, hvor tre nordjyske sygehuse og 17 afdelinger følges over tre år 1999-2001. Projektet afsluttes i 2004. (Peter Kragh Jespersen, Lise-Line Maltha Nielsen, Han-ne Sognstrup; Finn Borum, Handelshøjskolen i Køben-havn; deltagerne i FLOS-centret)
  StatusActive
  Effective start/end date19/05/2010 → …