Udvikling af grænseværdier samt opsamling af data fra byggerier og analyser af de klimamæssige og økonomiske effekter

Project Details

Description

Projektet skal understøtte det kommende krav om LCA og grænseværdier, som fra 2023 bliver et obligatorisk krav i Bygningsreglementet for nybyggeri, samt opbygge viden, datagrundlag og undersøge muligheder for kommende målestok eller grænseværdier for klimakrav for renoveringer.
Analysen omkring grænseværdier skal belyse hvordan grænseværdier kan indfases frem mod 2030 for nybyggeri, og hvad de klima- og økonomiske konsekvenser herfra vil være. Yderligere skal det undersøges, om der kan skabes en målestok eller grundlag for grænseværdier for ombygninger og renoveringer.
StatusActive
Effective start/end date01/01/202130/06/2025

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.