Udvikling af grænseværdier samt opsamling af data fra byggerier og analyser af de klimamæssige og økonomiske effekter

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Engineering