'Undersøgelse af konsekvenserne af at have de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag'

Project Details

Description

'Undersøgelse af konsekvenserne af at have de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag'Formålet er at beskrive og analysere den beskæftigelse eller fattigdom, der kan opstå som følge af nedsatte forsørgelsesydelser til de mest udsatte grupper. Tidligere har kontanthjælpen udgjort underste sikkerhedsnet for individer og familier, der hverken havde arbejde eller var berettiget til andre ydelser, herunder dagpenge, pension eller SU. Nedsættelse og differentiering af ydelserne til de dårligst stillede er et brud med den hidtidige socialpolitiske linje, der sikrede et vist fælles minimumsniveau for forsørgelse. Derfor belyses både de intenderede og uintenderede virkninger af de nye lavere ydelsesniveauer. Det undersøges, om de lavere ydelser øger incitamentet til jobsøgning, om øget jobsøgningsaktivitet giver sig udslag i beskæftigelse, om materielle afsavn fører til social eksklusion, og om der opstår copingstrategier i form af reduktion og omlægning af forbruget og alternativ indtjening ved fx børnearbejde, flaskeindsamling og sort arbejde. Målet er en samlet vurdering af de arbejdsmarkedsmæssige, økonomiske og sociale virkninger for både de enkelte familier og den sociale integration i samfundet. Der anvendes registeroplysninger, og der interviewes to gange med ca. et års mellemrum både i en survey og i en kvalitativ undersøgelse, hvilket giver mulighed for at afdække omfanget af fattigdommen, hvordan den udvikler sig og samtidig kan der gives et nuanceret billede af afsavnene, incitamentsvirkningen, beskæftigelsesvirkningen, reaktionen og copingstrategierne.Projektet gennemføres i et samarbejde med Center for Alternativ Samfundsanalyse (Fin Kenneth Hansen, Henning Hansen og Azhar M. Hussein), Roskilde Universitets Center (John Andersen) og Københavns Universitet (Jørgen Elm Larsen, der er leder af projektet)

StatusFinished
Effective start/end date19/05/201018/07/2013

Funding

  • <ingen navn>