Unges mentale trivsel i første job. Betydningen af præstation, arbejdsmiljø og midlertidighed.

Project Details

Description

Problemstilling: Hvordan virker midlertidighed, præstationskultur og arbejdsmiljøforhold ind på mental trivsel blandt unge i første job? Projektet er todelt: Arbejdsmedicin i Herning er ansvarlig for projektets register- og spørgeskemadata analyse (A). Her analyseres den eksisterende ungdomskohorte ’Vestliv’, hvor ca. 3700 unge er blevet fulgt med spørgeskemaer ca. hvert 3. år, fra de var ca. 15 år, til de i dag er omkring 28 år gamle, hvor de er ved at være etablerede på arbejdsmarkedet. Dette datamateriale rummer en unik mulighed for at studere indgangen til arbejdslivet og betydningen af mental trivsel igennem ungdomsårene i relation til mental trivsel i starten af arbejdslivet samt betydningen af midlertidige ansættelser og arbejdsmiljøbelastninger for udviklingen af mental mistrivsel. I del (B) indhenter CeFU, AAU 50 kvalitative interviews med unge (18-30) i første job i 2 brancher kendetegnet ved midlertidighed, mental mistrivsel og præstationspres.

Layman's description

Forestillingen om, at det er nødvendigt at skulle præstere på alle arenaer i ungdomslivet, udgør en præmis for mange danske unge. Forskning peger dels på et øget ’performancekrav’ i uddannelse såvel som arbejde, dels at antallet af danske unge, der får stress, angst eller depression, er stigende. Baggrunden for projektet er, at den generation af unge, der er vokset op i et uddannelsessystem med øgede præstationskrav, aktuelt er ved at etablere sig på arbejdsmarkedet. Men overgangen fra uddannelse til arbejdsmarkedet er desværre ikke altid uden omkostninger. Vi ved endnu ikke præcist hvorfor, men stadig flere unge mistrives i arbejdet og især i deres første job efter endt uddannelse. Vi ved, at lav kontrol i arbejdet, høje psykologiske krav, lav grad af social støtte samt høj arbejdsintensitet i arbejdet har sammenhæng med mental mistrivsel, som igen er relateret til dårligt helbred og mangelfuld sundhedsadfærd. Selvom der er en social gradient i rapporteringen af mentale problemer blandt unge, så rammer det alle sociale klasser. Der tales i den forbindelse om en ’sygt seriøs ungdomsgeneration’, der opfører sig yderst disciplineret, retter deres opmærksomhed mod fremtiden og på, hvilke konsekvenser deres handlinger kan få for deres fremtid 15. Dette kan forårsage unødig bekymring og stress. Samtidig ved vi, at midlertidig beskæftigelse er i vækst blandt unge, og at usikkerhed i ansættelsen også kan påvirke de ansattes velbefindende. Med udgangspunkt i unges egne oplevelser undersøger projektet betydningen af præstationspres, arbejdsmiljø, midlertidighed og mental trivsel i overgangen fra uddannelse til arbejdsliv. På den baggrund udvikles en podcastserie, der med inddragelse af unge formidler- og forebygger mental mistrivsel blandt unge.
Short titleUnges mentale trivsel i første job
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202030/12/2022

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.