Vandige recipienter (Akvakultur og Fiskeri) : Ilt som vækstbegrænsende faktor for danske laksefisk / growth regulating factor for salmonids

  • Frier, Jens-Ole, (Project Participant)

Project Details

Description

Projektets formål er at undersøge om døgnsvingninger i ilt virker vækstbegrænsende på ørred (Salmo trutta) i danske vandløb, og at kvantificere og modelbeskrive denne indflydelse, således at det bliver muligt at forudberegne ørredens vækstmæssige respons på svingninger i et vandløbs iltniveau. Det miljømæssige udgangspunkt for dette projekt er de meget hyppigt forekommende natlige iltsvind, der idag plager meget store strækninger i de danske vandløb. Med udgangspunkt i en tidsdynamisk beskrivelse af energibalancen for ørred kvantificeres og modelbeskrives betydningen af kronisk eksponering til sublethale iltniveauer for fødeoptagelse og vækst i laboratoriet. Med henblik på kalibrering af ovenstående modelbeskrivelse måles ørredens vækst, iltforbrug, foderoptagelse, fordøjelseseffektivitet og ekskretion ved forsøg i seminaturlige akvarieopstillinger. Ovenstående kalibrerede model valideres og omkalibreres til cyliske iltforhold gennem forsøg i de samme akvarieopstillinger med kontrollerede døgnsvingninger i iltniveau. Både forsøgene med konstant iltniveau og forsøgene med døgnsvingninger i ilt gennemføres ved flere forskellige temperaturer og med flere forskellige størrelser fisk. Projektet er finansieret med 1.000.000 kr fra Fiskeriministeriets Fiskeplejemidler (Jens-Ole Frier, Henrik Schurmann; Jannik Herskin, John Steffensen, Københavns Universitet)
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201019/05/2013