Project Details

Description

En stor udfordring i læringsdesign er at generere praksisudvikling. En anden, lige så stor, er at fastholde og videregive principper for praksisekspertise og holde dem i hævd. Efter forbuddet mod gruppebaseret projekteksamen blev ophævet i 2011, var der opstået en generation af studerende og nye vejledere uden erfaringer med gruppeeksamen. Mange års erfaring med gruppebaserede projekteksaminer var blevet taget for givet, men ikke holdt i hævd. Det blev derfor et stort arbejde for AAU at genskabe en god praksis for projekteksamen og at sikre at den kunne videreføres og vedligeholdes.

En anden udfordring er at gennemstrømningen af akademikere er blevet større end nogensinde på danske universiteter. Mange oplever underviser- og ikke mindst vejlederrollen som isoleret og tror derfor at de problemer, de selv møder, kun er deres egne. Men mange udfordringer i projektvejledning dukker op overalt på AAU og år efter år.

Målet med dette projekt er at skabe en digital netværksplatform, der gør det nærliggende og attraktivt for vejledere at dele erfaringer med projektvejledning og gøre det muligt for dem at opbygge en god vejledningspraksis og at holde den i hævd. Platformen vil lade vejledere over hele AAU opbygge en fælles erfaringsbase gennem crowdsourcing.

Crowdsourcing er en vidensteknologi der medierer summen af viden og erfaringer fra en bredere masse med interesse inden for et bestemt felt. Crowdsourcing understøtter samtidig innovativ tænkning; den giver stemme til spørgsmål og ideer som ellers vil have svært ved at blive hørt – som er med til at skabe ny viden i dialog med eksperter. Fora som Wikipedia og ikke mindst Stackexchange og Quora er inden for det seneste ti år blevet anerkendte kilder til etablering af crowdsourced viden.

Deltagelse foregår på flere måder: man stiller et spørgsmål; man bidrager med et svar; man kommenterer indkomne bidrag og man vurderer dem. Der kan desuden udformes såkaldte ’challenges’; det er problemstillinger, hvis løsning alle kan byde ind på. Svarene vurderes både af andre deltagere og af et afsenderpanel. Al deltagelse udløser automatisk ’credits’, men det er spørgsmål og ikke mindst svar der kan opnå høj score afhængig af relevans. Eksperter motiveres til at deltage dels for at hjælpe, dels for at viderebringe god praksis. I de opstillede challenges kan der være mulighed for yderligere anerkendelse.

Der er således tale om en dynamisk, problemorienteret tilgang til at udvikle og sprede god PBL-praksis blandt undervisere og vejledere ved AAU.

Projektet vil, baseret på en undersøgelse af praksis og behov hos udvalgte semesterkoordinatorer og vejledere, udvikle en sådan online-platform, der gør det nemt og attraktivt for vejledere på tværs af årgange og uddannelser at spørge efter og dele erfaringer med vejledning og vejled- ningspraksis. Inden for platformen kan der oprettes afgrænsede arbejdsrum til koordinatorer og vejledere på bestemte hold og semestre.

Platformen vil blive en væsentlig, altid opdateret vidensbase om eksisterende PBL-praksis på AAU og dermed supplere AAUs andre, centralt organiserede PBL-resurser. Den underliggende software vil være baseret på videreudvikling og tilpasning af allerede tilgængelige open source- værktøjer.

Key findings

En platform for vejledere: http://pblexchange.aau.dk
Short titlePBL Exchange
StatusFinished
Effective start/end date01/02/201701/05/2018

Collaborative partners

  • Institut for Læring og Filosofi (lead)