Ventilation af eksisterende etageboliger

Project Details

Description

Projektets formål er at sammenfatte tilgængelig viden om og erfaringer med, hvordan man kan forbedre ventilationsforholdene i eksisterende etageboliger. Formålet er også at udpege eventuelle problematiske forhold, som eksperterne fortsat mangler viden om.
I arbejdet med at kortlægge viden og erfaringer involveres en bred vifte af beboere, bygningsejere, udførende, projekterende, leverandører samt forsknings- og udviklingsinstitutter, som alle skal bidrage til at afdække viden og erfaringer på området. Det sker gennem en interviewundersøgelse, en gennemgang af kilder til viden og en konsensuskonference/dialogmøder. Resultaterne herfra formidles i en hvidbog.
Resultaterne skal styrke grundlaget for den fremtidige prioritering af forsknings- og udviklingsmidler på ventilationsområdet, men skal også danne udgangspunkt for kommende vejledninger.
Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond og Landsbyggefonden.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/201831/05/2020

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.