VestLiv - Livskvalitet blandt unge fra Vestjylland

Project Details

Description

VestLiv er en forløbsundersøgelse af to årgange fra det tidligere Ringkjøbing Amt. Formålet med projektet er at belyse årsager til social ulighed i helbred i et livsforløbsperspektiv. Der er særlig fokus på psykisk velbefindende og blandt andet depression herunder hvilke psykosociale faktorer i unges skole-, arbejds- og fritidsmiljø der har betydning for udvikling af depressive symptomer.
AcronymVestLiv
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201031/07/2013

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.