Project Details

Description

På SBi er der arbejdet på at udvikle et instrument til at måle overfladematerialers vandaktivitet. Metoden består i at en damptæt hætte anbringes tætsluttende på en overflade. Efter nogen tid vil vandindholdet i luften i hætten være i ligevægt med overfladen af det materiale, fugthætten er anbragt på. Ved at måle RF i hætten kendes vandaktiviteten i materialet, uanset hvilket materiale der er tale om. Formålet med projektet er at færdigudvikle metoden, herunder at vurdere metodens usikkerheder, og projektet indeholder også videreudvikling af selve instrumentet, således at det vil være muligt for fx varmemestre at opsætte instrumentet og via et program kunne vurdere forholdene, hvor instrumentet har siddet i en given periode.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201731/12/2021

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.