VVMplus - Forbedrede metoder til håndtering af og dialog om lokale sociale konsekvenser i VVM

Project Details

Description

Offentlig accept er en af hovedudfordringerne for omstillingen af elsystemet. I Danmark ses især konflikter omkring vindmøller og biogasanlæg, men også solceller og nyere teknologier inden for eksempelvis energilagring kan blive mødt med modstand.  
Sociale konsekvenser af VE-projekterne optager og bekymrer bl.a. offentligheden. Det kan eksempelvis være påvirkninger på sundhed og velvære, kulturarv, rekreative værdier, lokal identitet, sikkerhed, arbejdsmarked og ejendomspriser. For de nævnte anlæg skal der gennemføres en Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM). VVM er den væsentligste arena for dialog mellem bygherre, myndighed og offentligheden om projekternes konsekvenser, herunder sociale konsekvenser.
Forskning viser dog at sociale konsekvenser ofte er underbelyst i VVM-processen og ofte indgår som overordnede betragtninger om negative lokale påvirkninger. Når offentligheden således oplever at det de opfatter som væsentlige negative påvirkninger ikke håndteres tilfredsstillende i beslutningsprocessen, kan det skabe mistillid, bekymringer og utilfredshed, som i sidste ende kan vokse til organiseret modstand mod anlægsprojektet. Det er denne problemstilling dette projektet er rettet imod.

Projektet er finansieret gennem ForskEl.
Short titleVVMplus
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201631/12/2017

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.