285 opslag i Sociologisk leksikon

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingEncyclopedia chapterResearch

Abstract

“absurd sociologi”, “accept”, “acceptabilitet”, “adaptiv teori”, “adhocrati”, “affektivitet”, “afstandardisering”, “aggression”, “aktør”, “aktør-struktur”, “Jeffrey Charles Alexander”, “alderdom”, “aldring”, “alternativitet”, “analytisk induktion”, “ansigtsarbejde”, “anything goes”, “arketype”, “attribution”, “backstage/frontstage”, “Roy Bhaskar”, “Gregory Bateson”, “Howard S. Becker”, “behaviorisme”, “behov”, “behovspyramide”, “behovsteori”, “behovstilfredsstillelse”, “Peter Ludwig Berger”, “black box”, “Ottar Brox”, “Budapest-skolen”, “Chicago-skolen”, “Avron Noam Chomsky”, “Hélène Cioux”, “coping”, “Ralf Dahrendorf”, “Norman Kent Denzin”, “Wilhelm Dilthey”, “diakroni”, “Disneyisering”, “dobbelthermeneutik”, “dokumentanalyse”, “dualitet, “dyade”, “dødssociologi”, “Edinburghskolen”, “ego”, “ekspertsystem”, “ekspressiv revolution”, “ekstrovert”, “Norbert Elias”, “Jon Elster”, “emergens”, “emics”, “empirisme”, “etikette”, “etologi”, “figuration”, “figurationssociologi”, “filmsociologi”, “folkelig/offentlig sociologi”, “for-at-motiver”, “forbud”, “fordi-motiver”, ”forhandling”, “forpligtelse”, “forklarende sociologi”, “forsvarsmekanisme”, “forventning”, “fremtidsforskning”, “frihed”, “frisættelse”, “fænomenalisme”, “Arnold Gehlen”, “generaliseret anden”, “gerontologi”, “gestalt”, “gestus”, “Erving Goffman”, “Alvin W. Gouldner”, “gruppe”, “handlen”, “handling”, “handlingssystemer”, “handlingsteori”, “handlingstypologi”, “Han-sens lov”, “Agnes Heller”, “hjemløshed”, “hofsamfund”, “George Casper Homans”, “homo duplex”, “homo ludens”, “homo sociologicus”, “hooliganisme”, “humanistisk koefficient”, “humanistisk sociologi”, “David Hume”, “hverdagslivssociologi”, “iagttagelse”, “iagttager”, “identitet”, “indeksikalitet”, “individ”, “individualisme”, “indtryksstyring”, “informa-lisering”, “informant”, “insignifikant anden”, “interaktion/samhandling”, “interdependens”, “interesse”, “interpersonel”, “intersubjektivitet”, “intimisering”, “invention”, “involveret-hed”, “iscenesættelse”, “William James”, “jeg’et”, “Carl Gustav Jung”, “kinæstetik”, “kog-nitiv analyse”, “kognitiv sociologi”, “kollektivt ubevidste”, “kontrafaktisk”, “konversati-onsanalyse”, “kreolisering”, “Julia Kristeva”, “kronificering”, “kropssprog”, “kropsdyrkel-se”, “Robert David Laing”, “Henri Lefebvre”, “liminalitet”, “livsalder”, “livskvalitet”, “livspolitik”, “looping”, “Thomas Luckmann”, “makrosociologi”, “McDonaldisering”, “George Herbert Mead”, “Robert King Merton”, “mesosociologi”, “metasociologi”, “meto-dologisk pluralisme”, “middle-range theory”, “mig’et”, “mikrohistorie”, “mikrosociologi”, ”millenarisme”, “Charles Wright Mills”, “modus 1 videnskab”, “modus 2 videnskab”, “Thomas More”, “morfogenese”, “mulighedssans”, “mønstervedligeholdelse”, “narrativi-tet”, “nedsivningsteori”, “neopositivisme”, “Robert Alexander Nisbet”, “nonverbal kom-munikation”, “norm”, “normalitet”, “nostalgi”, “nytte”, “oligarkisk jernlov”, “omdømme”, “omsorg”, “ontologisk sikkerhed”, “operationalisme”, “oplevelsesfællesskaber”, “outsider”, “Robert Ezra Park”, “Parkinsons lov”, “perception”, “performans/performance”, “person-lighed”, “personlighedskult”, “Jean Piaget”, “pligt”, “posttraditionel”, “praksisfællesskab”, “praktisk fornuft”, “privat og offentlig sfære”, “profeti”, “proces”, “procesreduktion”, “pro-cessociologi”, “proksemik”, “prosument”, “præstation”, “psykogenese”, “radikal sociologi”, “John Rawls”, “realisme”, “redundans”, “refleksiv sociologi”, “relation”, “relativ autonomi”, “relativisme”, “responsivitet”, “rolle”, “rolleovertagelse”, “rollesæt/rollepar”, “samfund”, “samfundslegeme”, “samfundsteori”, “samtale”, “samtidsdiagnose”, “sans”, “sanselighed”, “Alfred Schutz”, “sediment”, “selvmord”, “selvopfyldende profeti”, “selvrefleksion”, “selvtægt”, “sekundære behov”, “selv”, “selvidentitet”, “selvrealisering”, “selvpræsen-tation”, “situationisme”, “situid”, “Frederic Burrhus Skinner”, “Den Skotske Skole”, “so-ciabilitet”, “social/det sociale”, “social orden”, “social panik”, “social ramme”, “social ud-vikling”, “sociale relationer”, “sociodicé”, “sociodrama”, “sociogenese”, “sociokulturel”, “sociolingvistik”, ”sociolatri”, “sociolekt”, “sociologisk fantasi”, “sociologisk teori”, “so-ciologisme”, ”spejljeg/spejlselv”, “spil”, “status”, “stereotyp”, “stress”, “strukturanalyse”, “strukturation”, “strukturationsteori”, “strukturdualitet”, “strukturvedligeholdelse”, “symbolisme”, “symbolsk interaktionisme”, “symbolsk inversion”, “sympati”, “synkroni”, “sæder”, “techne”, “William Isaac Thomas”, “tilfredsstillelse”, “tivolisering”, “total institution”, “tradition”, “transaktion”, “transaktionsanalyse”, “transaktionsomkostning”, “trend”, “triade”, “troværdighed”, “udveksling”, “udviklingspsykologi”, “ungdom”, “ungdomskultur”, “uopmærksomhed”, “utilsigtede konsekvenser”, “venskab”, “Verstehen”, “videnskabelig revolution”, “videnssamfund”, “visuel sociologi”, “Lev Semyonovich Vygotsky”, “værdidom”, “værdikonsensus”, “værdirelativisme”, “Immanuel Maurice Wallerstein”, “Florian Znaniecki”, “åbent system”, “åndsvidenskaber”
Original languageDanish
Title of host publicationSociologisk leksikon
EditorsSteen Nepper Larsen, Inge Kryger Pedersen
Number of pages95
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherHans Reitzels Forlag
Publication date2011
ISBN (Print)978-87-412-0351-5
Publication statusPublished - 2011

Cite this