Access2innovation: Netværksbaseret forretningsmodel innovation målrettet nødhjælps- og udviklingsbistanden

Research output: Book/ReportPh.D. thesis

1923 Downloads (Pure)

Abstract

Gennem de sidste årtier er der blevet sat fokus på samarbejde på tværs af organisatoriske skel som omdrejningspunkt og forudsætning for innovation af produkter, services, forretningsmodeller samt adgang til nye kunder og markeder. Denne udvikling kan også opleves indenfor nødhjælps-­‐ og udviklingsbistanden, der herhjemme har resulteret i en række initiativer som LifeStraw, Grundfos LifeLink, Baiseceli, MYC4 mv. Hertil er en række offentligt støttede initiativer søsat som eksempelvis BoP, Innovative Partnerships for Development og senest Danida Business Partnerships. Disse offentlige initiativer har eksplicit haft fokus på at understøtte samarbejde mellem virksomhedere, forskere og NGOer som afsæt for at reducere fattigdomsproblematikkerne i udviklingslandene gennem en markedsdreven tilgang.

Nærværende afhandling tager med udgangspunkt i studiet af access2innovation netværket (www.access2innovation.com) fat i en flig af denne diskussion. Access2innovation har igennem et målrettet samarbejde mellem Folkekirkens Nødhjælp, virksomheder og forskere leveret en række konkrete kommercielle løsninger målrettet behovene i nødhjælps-­ og udviklingsbistanden. Netværket repræsenterer derved i praksis et succesfuldt eksempel på innovation i netværk ved at have lagt grunden for etablering af Sky Watch og ViewWorld og søsat yderligere to partnerskaber omkring Den Grønne Generator og WorldBarrow.

Erfaringen fra access2innovation er dog samtidigt, at udvikling og implementering af samarbejdet har været kendetegnet ved en række udfordringer og barrierer, gentagende iterationer, behov for adgang til ekstern finansiering, revurdering af strategi mv. En proces som påkalder sig sin opmærksomhed, hvis erfaringerne skal forstås og inspirere til nye netværksbaserede innovationsprojekter. Set ud fra et forskningsperspektiv åbner access2innovation derfor for en undren over, hvordan initiativet er nået i mål.
Som initiativtager og sekretariatsfunktion i access2innovation, har jeg i studiet af initiativet taget afsæt i en aktionsforskningstilgang, der har tilladt en tæt interaktion med feltet og som har skabt grundlag for en dybtgående indsigt i de processer, som det stiftende netværk og affødte partnerskaber har gennemløbet. Med afsæt i det empiriske materiale har det ledt til den overordnede problemstilling: Hvordan opbygges, udvikles og implementeres et kommercielt tværinstitutionelt samarbejde mellem NGOer, forskere og virksomheder målrettet behov i nødhjælps-­ og udviklingsbistanden?

Dette udgangspunkt har ledt til formulering af en række forskningsspørgsmål om, hvordan netværk organiseres, faciliteres og udvikles ikke mindst set i lyset af et forretningsmodelperspektiv, da en række valg og tilvalg har været styret af den kommercielle målsætning for access2innovation initiativet. Med udgangspunkt i den interorganisatoriske netværksanalyse har dette ledt til en inddragelse af den spirende teoretisering omkring:
- Organisering af innovation i netværk med fokus på tillid, antal af deltagere, kompetencer og faciliteringsform.
- Facilitering af initiativerne med fokus på hvordan netværksmægleren har arbejdet med innovationsmobilitet, appropriabilitet og stabilitet i netværk og partnerskaber.
- En processuel tilgang til forståelsen af netværk og partnerskaber igennem fire faser (afsæt, brobygning, læring og kobling samt konceptualisering), der skaber en læst til at opsplitte den ellers komplekse udvikling access2innovation rummer.
- Forretningsmodelanalysen der ved sit fokus på den iboende sammenhæng mellem produkt, marked, kunderelationer, produktion, samarbejdspartnere mv. skaber et vindue til at forstå forretningslogikken i partnerskaberne, der taget sit afsæt i de deltagende organisationers eksisterende forretningsmodeller.

Disse tilgange anskuer, med udgangspunkt i en socialkonstruktivistisk forståelse, innovation som udspringende i kobling af viden mellem forskellige organisatoriske domæner. Domænerne rummer således viden, praksis, kompetencer og netværk, der kombineret giver grundlaget for innovation, men som samtidigt rummer en række begrænsninger ved, at nye initiativer skal kunne indpasses i allerede etableret praksis og viden. Denne begrebsramme til forståelsen af arbejdet i access2innovation skærpes ikke mindst ved, at initiativet arbejder med adgang til nye markeder, teknologier, netværk og forretningsmodeller, og derved agerer i et radikalt innovationsrum uden kendte spilleregler og etableret praksis.

Med afsæt i denne teoretiske referenceramme, har analysen afdækket udviklingen af access2innovation netværket og de søsatte partnerskaber. Dette analytiske arbejde har illustreret, hvordan organisering, facilitering og forretningsmodeller opbygges og udvikles i en proces præget af en række iterationer, reformulering af partnerskaber, ændringer i løsningsforslag og inddragelse af nye samarbejdspartnere. Derved tegner analysen et billede af, at netværksbaseret innovation er en yderest dynamisk proces, som på en række punkter udfordrer det teoretiske, statiske afsæt. Hertil rummer analysen en række erkendelser om, at ejerskab, adgang til finansielle ressourcer og interaktionen mellem netværk og partnerskaber udgør væsentlige parametre til forståelsen af udviklingen af access2inovation.

Disse analytiske konstateringer danner grundlag for en videreudvikling af den anlagte processuelle tilgang i den afsluttende diskussion og i konklusionen. Her opbygges en argumentation om, at organisering, facilitering og forretningsmodelanalysen i et processuelt perspektiv kan skabe grundlaget for en dybere forståelse af innovation i netværk. Dette er vel og mærke med et eksplicit fokus på ejerskab, adgang til donor og venture kapital og inddragelse af eksterne videns-­‐ og netværkskompetencer som afgørende parametre for succesfuld innovation i netværk.

BoP litteraturen danner rammen for perspektiveringen, da access2innovation i de kommende år vil sætte fokus på at imødekomme behov fra brugere særligt i Østafrika. Et fokus der vil åbne for en række udfordringer ved øgede geografiske afstande, kulturelle barrierer, behov for lokal forankring og købekraft mv. som samlet vil udfordre access2innovations netværksbaserede innovationstilgang ved måske en fordobling af antal involverede partnere.
Original languageDanish
PublisherInstitut for Planlægning, Aalborg Universitet
Number of pages256
Publication statusPublished - 9 Jun 2012

Cite this