Anvendelse af Vandrammedirektivet i danske vandløb

Annette Baattrup-Pedersen, Nikolai Friberg, Morten Lauge Pedersen, Jens Skriver, Brian Kronvang, Søren E. Larsen

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

EU's Vandrammedirektiv har til formål at sætte fælles rammer for beskyttelse og forbedring af vandmiljøet. Denne rapport giver forslag til, hvordan begreber som reference, typologi og økologiske tilstandsklasser kan tolkes og anvendes i danske vandløb. Kun meget få danske vandløb opfylder umiddelbart kravene til referencevandløb. Det vurderes, at formålet med referencevandløbene stort set kan opfyldes, selvom ikke alle kriterier for referencetilstand er opfyldt. Rapporten lægger op til, at referencebegrebet udvides til også at indeholde vandløb med lempede udvælgelseskriterier. Det foreslås endvidere i rapporten, at typefastlæggelse af vandløb baseres på størrelse, hvor vandløbsorden, oplandsareal, bredde og afstand til kilde anvendes. På længere sigt anbefales det at overgå til en lokalitetsspecifik typeopdeling. Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI) er det eneste indeks, der hidtil har været benyttet i forbindelse med vurdering af målsætningsopfyldelse i danske vandløb. Det anbefales, at dette indeks fortsat benyttes i forbindelse med vurdering af økologisk kvalitet i vandløb, hvor DVFI 7 overvejende svarer til høj økologisk kvalitet, mens DVFI 5 og 6 svarer til god økologisk tilstand. Ligeledes anbefales det, at der udvikles indeks indenfor kvalitetselementerne vandplanter og fisk.

Original languageDanish
PublisherDanmarks Miljøundersøgelser, Miljøministeriet
Number of pages145
ISBN (Electronic)8777728173
Publication statusPublished - 2004
Externally publishedYes
SeriesFaglig rapport fra DMU
Number499

Cite this