Effektbasert økonomistyring: Utfordringer og muligheter i grunnskolen

Per Nikolaj Bukh, Karina Skovvang Christensen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Tildelingsmodeller er budgetmodeller, der tildeler ressourcer fra et overliggende styrings-niveau til decentrale udførerenheder ved anvendelse af matematiske formler. Denne form for budgetmodel vil altid repræsentere en incitamentsstruktur. Effektbaserede tildelings-modeller er karakteriseret ved, at de indebærer incitamenter, der fremmer effektskabelse. I artiklen skelnes mellem direkte effektbaserede tildelingsmodeller, hvor tildelingskriteri-erne er formuleret som effektmål, og indirekte effektbaserede tildelingsmodeller, hvor formålet med tildelingskriterierne er at sikre økonomiske incitamenter til at øge omkost-ningseffektiviteten, men uden at effekt indgår som et tildelingskriterium. For at vise, hvor-dan principperne kan anvendes i praksis, fokuserer vi på grundskolen, hvor det er en central opgave at sikre, at de enkelte skoler har tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre under-visningen for de børn, der er indskrevet på skolen, samt at imødekomme børnenes behov. Vi viser eksempler på, hvordan effektbaserede principper kan anvendes på grundskoleområ-det, idet vi dels viser, hvordan der kan indbygges direkte incitamenter i en tildelingsmodel, dels diskuterer, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at direkte effektbaserede tilde-lingsmodeller kan anvendes.
Original languageDanish
JournalPraktisk Økonomi & Finans
Volume37
Issue number3
Pages (from-to)207-221
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Cite this