Evaluering af Universitarium: - med fokus på udstillingens unikke kendetegn

Research output: Book/ReportReportResearch

107 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport afrapporterer en brugercentreret evaluering af de besøgendes oplevelse af Universitarium, som er et sommereksperimentarium i Aalborg for børn og unge samt deres familier. Formå- let med Universitarium er at øge børn og unges interesse for videnskab og forskning med fokus på naturvidenskab og teknik. Formålet med evalueringen var at undersøge, hvordan og i hvor høj grad et besøg på Universitarium medvirkede til at øge interessen for naturvidenskab og STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) samt gav de besøgende en god oplevelse og faglig indsigt i STEM-emner. Derudover var målet at afdække, hvordan de forskellige opstillinger og hands-on-aktiviteter i udstillingen funge- rede i forhold til de besøgendes brugeroplevelse – herunder specifikt, hvordan Universitariums fire unikke principper for udstillingsdesign medvirker til brugeroplevelsen: Høj bemanding, Kommunikation i øjenhøjde, At begribe STEM og Lab & Hack. Evalueringen blev gennemført i tre tempi og med anvendelse af flere metoder med det mål at undersøge de tre faser af de besøgendes oplevelse: 1) Den momentane, her-og-nu oplevelse blev undersøgt gennem walk-alongs, 2) Den episodiske, reflekterede oplevelse blev undersøgt gennem op- følgende interviews i forlængelse af walk-alongs samt gennem et spørgeskema ved udgangen, og 3) Den akkumulerede, erindrede og erfarede oplevelse blev undersøgt gennem en kombination af spørgeskema og interview fem måneder efter besøget. Samlet viser undersøgelserne, at de besøgende fandt udstillingen meget interessant. Især udstillin- gens høje grad af brugerrettede aktiviteter og interaktionsmuligheder fangede de besøgendes opmærksomhed. Udstillingens interaktive form var den primære motivation for at besøge udstillingen, og muligheden for interaktion var afgørende for de besøgendes engagement og lyst til at interagere med udstillingens opstillinger og aktiviteter. Det er ligeledes klart, at de dynamisk-interaktive opstil- linger var de mest tiltrækkende og interessante, fordi de besøgendes interaktioner havde betydning og gjorde en forskel i aktiviteten og resultatet. At besøget havde gjort indtryk, blev allerede udtrykt i walk-alongs, men det blev især klart under post-undersøgelserne. Interviewfamilierne kunne i detaljer genfortælle besøget, ligesom de fortalte, hvordan de efter besøget havde prøvet lignende aktiviteter – både i hjemmet samt på andre museer og science centre. Interviewene viste også, at graden af forståelse og læring var forskellig fra familie til familie afhængig af tidligere erfaring, viden og interesse. Ingen fortalte, at de ligefrem havde fået større interesse for STEM-fag, men alle udtrykte glæde ved STEM-aktiviteterne og interesse for nye besøg. Evalueringsundersøgelsen peger på følgende styrker ved Universitariums udstilling: o DYNAMISK-INTERAKTIVEOPSTILLINGERMOTIVEREROGFORMIDLER.Demangehands-on-opstillinger i udstillingen betyder, at gæsterne er meget aktive og nysgerrige under besøget. Specielt op- stillinger, som er dynamisk-interaktive – hvor brugernes interaktion ændrer opstillingen og gør en forskel – formår at engagere gæsterne. Det samme er tilfældet for de immersive, ‘whole-body’ opstillinger, hvor gæsterne skal bruge hele kroppen for at indgå i aktiviteten. De besøgende fremhæver, at det at konstruere og eksperimentere, hjælper dem til at forstå emner og naturvidenskabelige fænomener. o SAMARBEJDE I FÆLLESSKAB. Flere af aktiviteterne i udstillingen giver mulighed for, at familierne kan samarbejde om at eksperimentere, bygge, spille spil osv. Det er vigtigt, fordi det sociale element i at lave aktiviteter sammen med familien er en central motivation for at besøge Universitarium. [1] EVALUERINGSRAPPORT: UNIVERSITARIUM o PILOTERNE ER POPULÆRE. Piloterne spiller en væsentlig formidlingsrolle både til instruktion (how-to) og faglig viden (what-to-learn) i forhold til den konkrete opstilling. Piloterne frem- hæves over de øvrige formidlingsformer, fordi de leverer situationsbestemt instruktion og svarer på spørgsmål. Den mundtlige, personlige formidling medvirker også til, at de besø- gende kan huske udstillingens emner og naturvidenskabelige fænomener. o LET TILGÆNGELIG INFORMATION. Skilte er også en væsentlig formidlingsform og anvendes især til instruktion (how-to), men også til faglig viden (what-to-learn). Udstillingens skilte roses generelt for at være let forståelige og læsevenlige. o LAB&HACKENGAGERER.Universitariumskarakteristiskeudtrykmeduformelkommunikation og “hjemmesnedkererede” opstillinger opleves af gæsterne som værende relevant, nærvæ- rende og autentisk. Mange besøgende fremhæver, at den rå form medvirker til at vise, hvor- dan man selv kan lave aktiviteterne hjemme. De udtrykker også, at det er rart at se, at der står “mennesker” bag. o UDSTILLINGENRELATERERTILHVERDAGENSFÆNOMENEROGOPLEVELSER.Mangegæsterrelaterer udstillingens aktiviteter til fænomener og oplevelser i hverdagen. Dette er positivt, fordi fa- milierne således kan tale om udstillingens tema ud fra deres egen kontekst. o SJOVOGPOSITIVSTEMOPMÆRKSOMHED.Børnenehardettydeligvissjovtunderbesøgeneog er begejstrede for de mange interaktive hands-on muligheder for at afprøve og eksperimen- tere. o BESØGETSKABERERINDRINGEROGERFARINGER.Undersøgelsenviser,atgæsternehuskeroverra- skende meget om deres besøg på Universitarium. Både hvad de lærte, og hvad de oplevede. Gæsterne sammenholder i vid udstrækning erindringer fra besøget på Universitarium med lignende besøg på andre science centre, museer osv. Der sker således en akkumulering af viden og erfaringer om bl.a. STEM gennem disse besøg. Ligeledes peger undersøgelsen også på en række udfordringer i udstillingen: o UKLARFORMIDLINGAFUDSTILLINGENSTEMA.Udstillingenstema (Bigidea) er ikke tydeligt formuleret og kommunikeret i udstillingen. o PILOTERNESKALVÆREMEREOPSØGENDE.Besøgendehenvendersigsjældentuopfordrettilpilo- terne. Også selvom de er i tvivl om aktiviteter og har brug for hjælp til at gennemføre og for- stå aktiviteten. Nogle besøgende foretrækker at klare sig selv, men mange fortæller, at de har været meget glade for den hjælp og forklaring, som piloterne gav. o PILOTERNESKALGIVEMEREFAGLIGVIDEN.Piloternebliveroftebrugttilatgivekonkretinstruktion og fortælle kort om specifikke emner eller opstillinger. Flere besøgende fortæller, at de gerne ville have hørt mere om udstillingens overordnede emne, energi, på tværs af opstillin- ger og om betydningen og konsekvenser af de gennemførte forsøg. Dvs., at piloterne ikke blot skal formidle, hvad der sker ved den enkelte opstilling, men også formidle forståelse for, hvorfor og hvad det kan bruges til i et større perspektiv. o VIDEOERBLIVERANVENDT,MEN DE BLIVER SJÆLDENT SET FÆRDIGE. Flere besøgende forklarer, at videoerne er for lange og/eller kedelige. Nogle siger samtidig, at de havde håbet at få mere detaljeret information via videoer. o TEKNISKE UDFALD. Selvom udstillingen har en Lab & Hack tilgang, så skal formidlingen, og her- under teknologien til formidling, fungere.
Original languageDanish
Number of pages77
Publication statusPublished - 2020

Cite this