Forundersøgelser til etablering af biogasanlæg i Bio-Energipark Tønder: AFRAPPORTERING FOR PROJEKT STØTTET AF SYDDANSK VÆKSTFORUMS PULJE TIL PROJEKTUDVIKLING:

Foreningen Bio-energipark Tønder

Research output: Book/ReportReportResearch

2441 Downloads (Pure)

Abstract

Foreningen Bio-Energipark Tønder (BET) har over en længere årrække gennem netværksaktiviteter arbejdet med at understøtte etablering af bioenergiproduktion i området omkring Tønder. På baggrund heraf har aktiviteterne i forundersøgelsesprojektet været struktureret i forhold til projektets delmål. De sigter mod at belyse og afklare væsentlige forhold om biogasproduktionsanlægget vedrørende: (1) leverancegrundlag for husdyrgødning, biomasse m.v., (2) anlæggets opbygning og funktion, (3) afsætning af biogas og forarbejdet gødning/biomasse, (4) økonomiske forhold og organisatorisk ramme, (5) miljø- og planlægningsmæssige forhold.
Undersøgelserne viser, at der i Tønder området findes et tilstrækkeligt ressourcegrundlag for at etablere et relativt stort biogasanlæg, der hovedsageligt bliver baseret på gylle, suppleret med især plantebaseret biomasse. Anvendelse af et geografisk informationssystem har skabt overblik over beliggenhed og størrelse af de potentielle leverandører af gylle til et kommende anlæg, og en række væsentlige forhold omkring transportafstand og alternative placeringsmuligheder er blevet belyst.
Gennem interviews og dialog med områdets landmænd er det klarlagt, at interessen for at levere gylle til et anlæg er stor, idet de økonomiske vilkår ikke overraskende vil være af afgørende betydning, og de mulige kontraktforhold er skitseret. Væsentlige forhold omkring de tekniske anlægsmuligheder, afsætningsforhold, driftsøkonomi samt myndighedsspørgsmål er blevet belyst gennem forundersøgelsesaktiviteterne. En konference om ”Biogasproduktion i Syddanmark” afholdt den 27. maj 2010 viste, at der er stor interesse for de overvejelser og erfaringer, som har været en del af arbejdet i forundersøgelsesprojektet.
Der er gennem aktiviteterne udført i forundersøgelsesprojektet tilvejebragt et forbedret initialt beslutningsgrundlag vedrørende muligheder og barrierer for etablering af et stort biogasproduktionsanlæg som første del af Bio-Energipark Tønder. Dermed er processen med etablering af et stort biogasproduktionsanlæg i Region Syddanmark forhåbentligt bragt videre frem mod realisering. Deraf følger muligheden for at der tilvejebringes værdifulde erfaringer vedrørende etablering og drift af sådanne større anlæg.
Fremadrettet er én af hovedudfordringerne for BET fortsat at rejse den fornødne finansiering til realisering af projektet om etablering af et stort biogasproduktionsanlæg. Erfaringerne fra projektet med analyse af leverancegrundlag til biogasproduktionen vil eventuelt kunne finde anvendelse hos andre, der planlægger etablering af biogasproduktionsanlæg. Især den anvendte digitale metode til belysning af leverancegrundlaget kan være anvendelig.
Etablering af et netværk, der målrettet kan fremme etableringen af syddanske biogasproduktionsanlæg er fortsat en udfordring og mulighed. Det vurderes, at et sådant netværk vil kunne medvirke til at regionen under de nuværende relativt gunstige rammebetingelser bedre kan udnytte sine komparative fordele i form af en relativt høj andel af husdyrbrug, tilstedeværelse af en række virksomheder der som teknologiproducenter og underleverandører kan agere på markedet for biogasproduktionsanlæg, og videncentre der er langt fremme på området.
Original languageDanish
PublisherDepartment of Energy Technology, Aalborg University
Number of pages11
Publication statusPublished - 15 Aug 2010

Cite this