Herbicider i terrestriske vådområder: Herbiciders forekomst, mængde, spredningsveje og effekter i moser i udvalgte jyske ådale

Rasmus Ejrnæs, Annette Baattrup-Pedersen, Tenna Riis, Morten Lauge Pedersen, Carl Christian Hoffmann, Brian Kronvang, Ole Johansen

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Vådområder er truet natur beskyttet af flere EU-direktiver. Vi har i dette projekt undersøgt om herbicider er en trussel mod deres tilstand. Vi undersøgte herbicideksponering på 11 ådalsstrækninger fordelt på 7 ådale og fandt herbicider alle steder. Koncentrationen af herbicider i grundvand og vandløb var lav. Vi fandt til gengæld herbicidrester i alle nedbørmålinger ihøje koncentrationer. Vi fandt glyphosat og bentazon i et markdræn. Belastningen per arealenhed var størst for drænvand, efterfulgt af regnvand og med grundvand og vandløbsvand som ubetydelig kilde. Eksponering fra drænvandvurderes at være potentielt skadelig, mens effekten af herbicider i regnvandet er ukendt.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherMiljøministeriet, Miljøstyrelsen
Number of pages124
ISBN (Electronic)978-87-93178-09-0
Publication statusPublished - 2014
SeriesBekaempelsesmiddelforskning fra Miljoestyrelsen
Number154
ISSN1395-5403

Cite this