Potentielt depot for radioaktivt affald - Spørgeundersøgelse til borgere i de berørte områder. Anbefalinger og Resultater.

Research output: Book/ReportReport

107 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport er resultatet af knap 3 måneders arbejde med at
kortlægge berørte borgernes forståelse af problematikken med lokalisering af et deponi til radioaktivt affald i Danmark, deres
holdninger, bekymringer, informationsbehov, deltagelse i processen og oplevelsen heraf, samt input til miljøvurderingens scopingen.
Undersøgelsen har sit sigte på de mest berørte i sagen, og har derfor forventeligt fået kortlagt nogle af de mest kritiske røster. På grund af den valgte målgruppe kan undersøgelsen ikke anvendes til at udtale sig
om holdninger, værdier m.v. blandt befolkningen generelt i Danmark – ej
heller andre aktørers oplevelse.
I forbindelse med hver anbefaling er der redegjort for de væsentligste resultater, som den bygger på. Resultaterne præsenteret i denne rapport er således alene udvalgte resultater. For at få et fuldt dækkende billede af grundlaget for anbefalingerne, anbefaler vi, at læseren læser baggrundsrapporten med alle data fra undersøgelsen.
De konkrete løsningsforslag er udvalgte på baggrund af forskning, vores
erfaring og faglighed, og derfor ikke udtømmende. Forslagene skal derfor ses i sammenhæng med andre muligheder for at afhjælpe problemstillinger i processen mod at finde en samfundsmæssig god løsning på deponi af radioaktivt affald.
Eneansvaret for denne rapport ligger hos forfatterne, og rapporten udtrykker alene forfatternes analyser og tolkninger. Forfatterne fralægger sig samtidig ethvert ansvar for andres brug og tolkning af data præsenteret i denne rapport og baggrundsrapporten.
Original languageDanish
PublisherDanish Centre for Environmental Assessment (DCEA), Aalborg University.
Number of pages17
Publication statusPublished - Sep 2014

Projects

Cite this