Abstract

To undersøgelser fra VIVE, Det Nationale Forsknings-og Analysecenter for Velfærd, peger på at omkring halvdelen af personer med synshandicap oplever vanskelighederved at færdes i deres lokale miljø. Derfor har vi undersøgt trafiksikkerheden og vigtigheden af en række fysiske elementer i det trafikale miljøfor personer med synshandicapfx ledelinjer, opmærksomhedsfelter, følbarhed af gangbanerog lydfyr. Denne artikel præsenterer resultater fra en undersøgelse, derer udfoldet mere i rapporten ’Kortlægning af fysiske elementers væsentlighed i trafikken for personer med synshandicap’ (Bredmose & Hansen, 2020). Undersøgelsen baserede sig på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle danskeO&M instruktører (Orientering og Mobility), som underviserpersoner med synshandicap i at færdes i deres nærmiljø. På den måde har vi udnyttetO&M instruktørernes stærke faglige vidensgrundlagog store erfaring,med udfordringer for personer med synshandicaps færden i trafikken. Vi tog udgangspunkt i 34 fysiske elementer fra vejreglen ”Færdselsarealer for alle, universelt design og tilgængelighed” (Vejdirektoratet, 2017). Vores undersøgelse peger på,at alle disse elementer er meget væsentlige forat personer med synshandicap kanorientere sig i trafikken. Vi finder dog store forskelle i vurderingerneaf vigtighedenaf de fysiske elementer, som primært afspejlerforskelle i behovfor forskellige synsgrupper. For eksempel vurderedeO&M instruktørerne lydfyr i signalregulerede krydsog stokkeværn på afspærring af vejarbejdesom de mest væsentlige elementer for personer med blindhed, mens stillads markeret med kontrastfarveog markering af trinforkanteri kontrastfarveblev vurderetmest væsentlige for svagsynedepersoner. Endvideretyder resultaternepå, at yderligerefunktionsnedsættelserud over synet, såsom hørenedsættelse ellerkognitiv funktionsnedsættelse, har betydning for bestemte elementers vigtighed. Resultaterne peger endeligt på, at trafiksikkerheden blev vurderet lavti alle de situationer, vi spurgte til.Krydsning af cykelstier ved cykelshunts og busstoppestedervar de mestusikre, særligt for personer med blindhed.Undersøgelsens resultater understreger vigtigheden af at følge alle anvisningerne i ”Færdselsarealer for alle” ved projektering af færdselsarealer, også selv om denne har status som vejledning. Baseret på undersøgelsens resultater foreslårvi sluttelig en række anbefalingertil mere hensigtsmæssige indretninger af det trafikale miljø samt øget informationi alle led: Frarådgivereover entreprenører inklusive dennes udførende medarbejdere om korrekt anlæggelse, samt til forretningsdrivende og alle andre om friholdelse af ledelinjer og gangbaner, og sluttelig til personer med synshandicap om nye anlæg.
Original languageDanish
JournalArtikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet
Volume27
Issue number1
Number of pages20
ISSN1603-9696
Publication statusPublished - 17 Sep 2020
EventTrafikdage (AFLYST) - , Denmark
Duration: 24 Aug 202025 Aug 2020

Conference

ConferenceTrafikdage (AFLYST)
Country/TerritoryDenmark
Period24/08/202025/08/2020

Cite this