SocMap

Organisationsprofil

Forskningsgruppen SocMap

Forskningsgruppen SocMap lægger vægt på en forskningsmæssig empirisk forankring, der kan give afsæt til en afbildning, en mapping, som hjælp til en analytisk samfunds- og samtidsdiagnose og som kan være indledning til eller i visse tilfælde udgøre et egentligt forskningsprojekt.

Forskningsgruppens primære aktiviteter falder inden for følgende hovedtemaer:

● Demografi og socio-demografi 
● Social geografi, bysociologi, rummets sociologi og mobilitet
● Sundhed, sundheds- og bio-demografi

I nutidig sociologisk samfundsbeskrivelse er der brug for kortlægning, forstået både som konkret kartografisk arbejde og mere generelt som udforskning og opdagelse af sammenhænge. I en stadig mere kompleks, foranderlig og mobil verden har vi et bestandigt stigende behov for at kunne orientere os, få øje på eller diagnosticere nye sammenhænge og ikke mindst for at aflive myter om forældede sammenhænge. Gruppen anerkender teoriers nødvendighed, da de udgør de kort, vi må navigere efter i fortolkningerne af den empiriske forskning og vil tilstræbe en åbenhed omkring teorivalg, således at empiriske indsigter i nye relationer, fænomener og sammenhænge, kan medvirke til at udfordre og reformulere allerede eksisterende teori, og samtidig benytte nye teorier som inspiration til at generere nye former for empiri.

Socio-demografien binder forskningsgruppens aktiviteter sammen, fordi denne angrebsvinkel giver en grundlæggende beskrivelse af aktuelle strukturelle forhold og sammenhænge i samfundet og rummer muligheden for at begrebsliggøre og beskrive forandringer på makro såvel som mikroniveau. For beskrivelsen af strukturforandringer har socio-demografisk analyse ofte sin empiriske basis i data om enkeltindivider (oftest register- eller surveydata, sjældnere kvalitative interviewdata).

Forskningsgruppens aktiviteter inden for socialgeografi, bysociologi, rummets sociologi og mobilitet sætter forskningsmæssigt fokus på forholdet mellem sociale relationer og geografiske og fysiske rum.  Med udgangspunkt i, at den sociale geografi er under meget stor forandring og at disse forandringer påvirker en lang række af sociale forhold og sociale relationer vil gruppen bl.a. fokusere på en forandret stedtilknytning, udkantsområder, forandringer af lokale fællesskaber og aspekter af mobilitet.

Den sundheds- og helbredsmæssige udvikling i samfundet har en stærk og gensidig sammenhæng med de sociale og demografiske forhold, hvorfor socio-demografiske og sundhedsmæssige analyser også har en både begrebsmæssig og metodeteknisk sammenhæng. Gruppens orientering mod sundhedsmæssige projekter indebærer selvstændige analyser af sammenhængen mellem samfundsudviklingen på et mere overordnet niveau og sundheds- og helbredsmæssige forhold for individer samt analyser, der ser sundhedsmæssige karakteristika ved befolkningsgrupper som enten forårsagende eller som konsekvenser af den observerede udvikling.

Gruppen vil anvende et bredt udsnit af samfundsvidenskabelige metoder, kvantitative såvel som kvalitative, samt ’mapping’ til illustration af fænomeners udbredelse og relation i det geografiske rum. Medlemmerne af SocMap vil i deres forskning anvende en flerhed af enkeltmetoder og en kombination af metodemæssige tilgange både for så vidt angår design som valg af data.

Luk

Publikationer (211)

Aktiviteter (300)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest anvendte forlag

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 33306536